Hygienická opatření v MŠ

HYGIENICKÁ PRAVIDLA STANOVENÁ MZ ČR K PROVOZU ŠKOLY

1. Hygienická pravidla jsou platná pro děti, zaměstnance a veřejnost.

2. Při vstupu do budovy není vyžadováno prohlášení o bezinfekčnosti.

3. Vstupující osoby nesmějí vykazovat žádné příznaky virového infekčního onemocnění COVID-19, nemají nařízené karanténní opatření a nebyly v kontaktu s osobou vykazující příznaky COVID-19.

4. Jsou dodržovány zásady osobní a respirační hygieny (např. kýchat a kašlat nejlépe do  jednorázového kapesníku, ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce,…).

5. U vstupu do budovy školy a OÚ jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem, které je nutno vždy při vstupu použít.

6. V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každé dítě důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve školce.

7. V průběhu vyučování je zajištěno časté a intenzivní větrání učeben a ostatních využívaných prostor školy. Větrání učeben se provádí opakovaně, krátkodobě a intenzivně.

8. Vstup do budovy školy je cizím osobám umožněn pouze v zóně šatny MŠ a za dodržování stanovených hygienických pravidel (použití dezinfekce na ruce při příchodu do školy, je k dispozici u hlavního vchodu do budovy).

9. Použití roušky ke krytí úst a nosu vychází z aktuálních pokynů MZ ČR.

10. Denně se provádí důkladný úklid všech místností, povrchů a ploch s důrazem na dezinfekci klik, spínačů světla, baterií, splachovadla atd.

11. Praní prádla je zajištěno při teplotě nad 60st. C.  

Postup MŠ v případě podezření na výskyt nákazy COVID-19

     MŠ nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí příznaky infekčního onemocnění, ale je vhodné věnovat pozornost příznakům. Mezi tyto příznaky patří např.: zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.

Při jejich zjištění postupuje MŠ takto:

-          příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte se zákonným zástupcem – dítě není vpuštěno do budovy školy,  

-          příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte ve škole. Neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti (ředitelna MŠ) nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce dítěte s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte ze školy.

     Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

     Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění, školu nebo aktivitu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a dodržením dalších obecně známých pravidel chování a jednání při podezření na nákazu tímto virem.

     Dítěti (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

     V souladu s doporučením odborné lékařské společnosti je za normální tělesnou teplotu obecně považována hodnota do 37 °C. Měření tělesné teploty dětí, popřípadě zaměstnanců školy v případě podezření na infekční onemocnění, včetně Covid-19 probíhá bezkontaktním teploměrem.

     Dále je škola vybavena přiměřeným počtem roušek – pro děti či zaměstnance školy s podezřením na výskyt Covid-19 či pro případ povinného zavedení nošení roušek ve společných prostorech školy. 

     V případě výskytu onemocnění MŠ spolupráce s příslušnou KHS. Ta provádí epidemiologické šetření a sdělí škole další pokyny, popřípadě rozhodne o protiepidemických opatřeních.

     MŠ neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání dětí zákonné

zástupce nezletilých dětí a svého zřizovatele.

Nástup do MŠ po návratu dítěte z cizí země

Podle ochranného opatření MŠMT a MZCR zde dne 17.8.2021 osoby, které se vracejí ze zemí s vysokým, velmi vysokým nebo extrémním rizikem nákazy a na které se nevztahuje některá ze stanovených výjimek (pro očkované osoby, pro osoby s prodělaným onemocněním covid-19 apod.), jsou po vstupu na území ČR povinny se nejdříve 5. den, resp. 10. den v případě návratu ze zemí extrémního rizika nákazy, nejpozději však 14. den, podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, pokud orgán ochrany veřejného zdraví výjimečně nerozhodl jinak. Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 musejí uvedené osoby setrvat v samoizolaci.

Oráčov 25.8.2021 Pecková Lenka, ředitelka MŠ, v.r.

 

 • Uzavření MŠ v měsíci červenci a srpnu 2021

  22.4.2022

  Vážení rodiče,

  v době měsíců červenec a srpen 2022 bude MŠ uzavřena v termínu od 18. července do 31. srpna 2022. 

   

 • Akce 2021/2022

  7.9.2021

  V případě příznivých epidemiologických podmínek nás čekají tyto akce: 

  Indiánská výprava - 20.6

  Logochvilka s Lenkou - 9.6

  planetárium v MŠ - 23.6

  rozloučení s předškoláky (pouze předškoláci) - 24.6

  výlet na Drahouš - červenec 

   a jiné akce, které včas oznámíme :-)

 • pracovní místo

  1.6.2021

  MŠ Oráčov přijme paní učitelku/pana učitele. Životopisy zasílejte do 17.6.2022 na ms.oracov@seznam.cz. Vybraní uchazeči budou pozváni na pohovor.