Školní řád

   ŠKOLNÍ ŘÁD

Učitelka pověřená řízením MŠ Oráčov v souladu s § 30 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen Školský zákon) vydává tento řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy.

 1.      Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

 1.1

Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program

  Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání (dále jen „vzdělávání“)

 - podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku,

 - podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji,

 - podílí se na osvojování základních pravidel chování dítětem,

 - podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte,

 - vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání,

 - napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání,

 - poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami,

 - vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí.

 1.2.

  Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatněných v mateřské škole.

 1.3.                                                                                                                                                                                        

      Při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu mateřská škola postupuje v souladu se zásadami uvedenými v § 2 odst. 1 školského zákona a řídí se platnými právními předpisy, zejména pak ustanoveními školského zákona a ustanoveními vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (dále jen „vyhláška o MŠ“), v platném znění.

  2. Přijímací řízení

 2.1

 Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

 Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od 2. května do 16. května. Do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu, nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.

 2.2

  Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte:

 1. žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (žádosti je možné vyzvednout v MŠ),

 2. potvrzení o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad,  že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci -  neplatí pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné

3. průkaz totožnosti

 2.3.

     Při přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání může ředitel školy sjednat se zákonným zástupcem zkušební pobyt dítěte v mateřské škole v délce nejvýše 3 měsíce.

 2.4

  Zákonný zástupce dítěte, které dosáhlo do 31. 8. věku 5 let je povinen přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání

 3.      Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, jejich zákonných zástupců a zaměstnanců školy

 3.1

 Každé přijaté dítě má právo:

 a)      na zapojení do výchovně vzdělávacího procesu, kde jsou rozvíjeny všechny jeho schopnosti a dovednosti.

 b)      na volný čas a zvolení vlastní hry, ale také hru dokončit,

 c)      na styk s jinými dětmi,

 d)     na uspokojování svých potřeb (pitný režim, toaleta, jídlo, odpočinek)

 e)      na vlastní kulturu, jazyk i náboženství,

 f)       na laskavé, vstřícné a ohleduplné jednání ze strany všech zaměstnanců školy,

 g)      další práva vyplývají z Listiny lidských práv a svobod a Úmluvy o právech dětí.

 3.2

 Povinnosti dítěte - respektovat pravidla vzájemného soužití a pravidla dané třídy.

 3.3

 Zákonní zástupci mají právo:

 a)      na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se rodinné situace,

 b)      po dohodě s pedagogickým personálem být přítomni výchovně vzdělávacím činnostem ve třídě,

 c)      informovat se průběžně o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí, ale také o chování dítěte v MŠ,

 d)     účastnit se akcí pořádaných MŠ,

 e)      projevit připomínky k provozu MŠ, k organizaci, k personálu, vyjadřovat své nápady, požadavky,

 f)       domluvit si schůzku, konzultační hodinu s pedagogem či ředitelkou,

 g)      podávat stížnosti u učitelky pověřené řízením školy, která je v zákonné lhůtě vyřídí.

 3.4    

Povinnosti zákonných zástupců:

 a)      přihlásit své dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání (od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku),

 b)      respektovat tento řád a další dokumenty týkající se výchovně vzdělávacího procesu,

 c)      zajistit, aby dítě docházelo řádně do MŠ, zdravé, čistě a vhodně upraveno,

 d)     omlouvat nepřítomnost dítěte v MŠ (nemoc, dovolená rodičů apod.)

 e)      informovat MŠ o jakékoliv závažné skutečnosti, které mají vliv na momentální psychický stav dítěte (rozvod, úmrtí apod.), o zdravotní způsobilosti či změně zdravotního stavu dítěte, které by mohly mít vliv na vzdělávání dítěte,

 f)       na vyzvání učitelky pověřené řízením školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte,

 g)      všímat si informací na nástěnkách,

 h)      být ohleduplní a dodržovat pravidla slušného chování ve vztahu k zaměstnancům školy, k ostatním dětem a zákonným zástupcům dětí docházejícím do MŠ,

 i)        ve stanoveném termínu hradit úplatu za stravování dítěte.

 j)        dostavit se s dítětem s povinnou předškolní docházkou, které má individuální vzdělávání k ověření úrovně osvojení očekávaných kompetencí dle RVP v termínu 24. 11. 2018 od 14:00-15:00 hod. nebo náhradních termínech – 5. 12., 12. 12. 2018 od 14:00-15:00 hod.

 3.5.

 Práva a povinnosti zaměstnanců školy:

 a) informace o dětech jsou zásadně využívány zaměstnanci školy pouze pro vnitřní potřebu školy a pro oprávněné orgány státní správy, zaměstnanci školy mají právo na zdvořilé jednání ze strany rodičů a dětí a naopak,

 b) pedagogický personál vždy včas informuje zákonné zástupce o připravovaných akcích (na nástěnkách),

 c) pedagogický personál nepodává dětem žádné léky. Výjimkou jsou nezbytně nutné léky pro dlouhodobě nemocné děti,

 d) pedagog odpovídá zákonným zástupcům na jejich dotazy a připomínky přiměřeným a vhodným způsobem.

 4.  Úplata za předškolní vzdělávání a stravování

 4.1

     Úplata za předškolní vzdělávání – učitelka pověřená řízením MŠ rozhodla, že ve školním roce 2018/2019  bude předškolní vzdělávání ve výši 250,- Kč.

     Předškolní děti a děti s odkladem školní docházky: „Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.“.

 4.2

     Úplata za školní stravování

  pro děti od 3 do 6 let stojí denně:  ranní svačina – 8,- Kč, oběd – 15,- Kč, odpolední svačina – 8,- Kč (cena celkem 31,- Kč/den)

 - pro děti s odkladem povinné školní docházky stojí denně:  ranní svačina – 9,- Kč, oběd – 16,- Kč, odpolední svačina – 9,- Kč (cena celkem 34,- Kč/den)

 Stravné se vybírá vždy do 15. dne v měsíci v určený den (obvykle druhý čtvrtek v měsíci) v budově MŠ u vedoucí školní jídelny.

 Termíny plateb je nutné dodržovat, i když není dítě v mateřské škole přítomné.

 5. Ukončení vzdělávání dítěte 

Učitelka pověřená řízením školy může ukončit vzdělávání dítěte po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce dítěte, jestliže:

 a)      se dítě bez omluvy zákonného zástupce neúčastní vzdělávání déle než dva týdny,

 b)      zákonný zástupce závažným způsobem či opakovaně narušuje provoz MŠ,

 c)      dítě nezvládá adaptační program MŠ (tříměsíční zkušební doba),

 6. Provoz a vnitřní režim mateřské školy

 6.1.

     Provoz a organizace mateřské školy

     Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu od 6:30 do 15:45 hodin.

     Děti se obvykle scházejí do 8.00 hodin. Pozdější příchody je nutné předem oznámit (osobně či telefonicky). V tuto hodinu se dveře uzamknou. Třída mateřské školy se zpřístupňuje od 12:00 do 12:30 hodin a odpoledne od 14:45 do 15:45 hodin (doporučená doba vyzvedávání dětí).

 Každý rok je mateřská škola uzavřena 7-8 týdnů (v období letních měsíců – červenec a srpen). Po dohodě se zřizovatelem je možné omezit provoz i během školního roku, zejména z technických důvodů, stavebních úprav, při nedostatku pedagogického personálu apod. Rozsah omezení či přerušení oznámí ředitel školy alespoň dva měsíce předem.

Mateřská škola může organizovat školní výlety, pobyty a další akce, které souvisejí s výchovně vzdělávací činností školy. Škola informuje zákonné zástupce alespoň jeden týden před jejich uskutečněním.

 6.2    Uzamčení prostor MŠ

      Budova mateřské školy je součástí budovy Obecního úřadu. Třída mateřské školy je přístupná zvenčí pouze v době stanovené pro doporučenou dobu vyzvedávání. Každý z pracovníků školy, který otevírá třídu mimo stanovenou dobu cizím osobám, zjistí důvod jejich návštěvy a zajistí, aby se nepohybovali nekontrolovatelně po třídě. V době provozu jsou zevnitř budovy zpřístupněny únikové cesty.

      V areálu a v budově školy platí přísný zákaz kouření, požívání alkoholu a jiných omamných látek, používání nepovolených elektrických spotřebičů.

 6.3

     Nepřítomnost dítěte

 Nepřítomné dítě zákonní zástupci omlouvají pedagogickému personálu.

 a) osobně

b) telefonicky na tel. 728 736 459

 6.4

     Přebírání a předávání dětí

      Zákonný zástupce je povinen předat dítě osobně paní učitelce ve třídě. K předávání i vyzvedávání dítěte je možné pověřit i jinou osobu. Pověření může být trvalé (uvedené v evidenčním listu), či jednorázové, ale v obou případech písemné (s udáním jména, příjmení, popř. čísla OP pověřené osoby, podpis zákonných zástupců). Bez písemného pověření není možné dítě vydat. Zákonní zástupci si přebírají dítě vždy od pedagogického personálu MŠ ve třídě, popřípadě na školní zahradě.

 6.5

Nevyzvednuté dítě

 Pokud zákonní zástupci nevyzvednou dítě v době provozu školy, příslušný pedagogický pracovník:

 a)      Pokusí se telefonicky kontaktovat pověřené osoby.

 b)     Řídí se postupem doporučeným MŠMT – kontaktuje obecní úřad, který je povinen zajistit dítěti neodkladnou péči, případně se obrátí na Policii ČR.

 c)      Úhradu nákladů spojené se zajištěním péče o dítě v těchto mimořádných situacích škola vyžaduje od zákonných zástupců dítěte.

 7.      Vnitřní denní režim při vzdělávání

 7.1.

 Režim vzdělávání

 -          ráno se děti scházejí společně ve třídě

 -          začátek povinného předškolního vzdělávání je časovém rozmezí od 7:00 do 8:00 hodin

 -          povinné předškolní vzdělávání se uskutečňuje v každý pracovní den kromě školních prázdnin 4 souvislé hodiny denně

     Denní řád je pružný, umožňuje reagovat na změny, na akce mateřské školy. Pravidlem je, aby mezi jednotlivými podávanými pokrmy byl stanovený interval, dále potom délka pobytu venku, odpočinku. (viz organizační řád MŠ).

 7.2.

 Docházka a způsob vzdělávání

    Při přijetí dítěte do mateřské školy učitelka pověřená řízením školy písemně dohodne se zákonnými zástupci dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku jeho pobytu v těchto dnech v mateřské škole a zároveň písemně dohodne se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah jeho stravování po dobu pobytu v mateřské škole, změny jsou prováděny písemnou formou.

    Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Povinné předškolní vzdělávání se stanovuje v rozsahu 4 hodin denně. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách.

    Zákonný zástupce dítěte s povinnou předškolní docházkou je povinen omluvit nepřítomnost dítěte ve vzdělávání nejpozději první den jeho nepřítomnosti, písemně, telefonicky, nebo osobně. Po návratu dítěte žáka do školy písemně v docházkovém sešitu s uvedením důvodů absence (viz. 2.2)

      Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání se rozumí
a) individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy,

b) vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální,

c) vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a školského zákona.

      Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání způsobem podle písm. b) nebo c), je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

  Individuální vzdělávání

      Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno. Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

 Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat:

 a)      jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte,

 b)      uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,

 c)      důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

      Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání (viz. 3. 4)

      Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření. Učitelka pověřená řízením mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu.

      Odvolání proti rozhodnutí učitelky pověřené řízením mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek. Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat.

 Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek podle par. 16 odst. 2 písm. d) a výdajů na činnost mateřské školy, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání

 7.3 

 Informace o průběhu vzdělávání dětí

      Zákonným zástupcům dítěte jsou podány informace o cílech, zaměření, formách a obsahu vzdělávání konkretizovaných podle podmínek uplatněných v mateřské škole ve školním vzdělávacím programu, který je zveřejněn na veřejně přístupném místě mateřské školy.

      Zákonní zástupci dítěte si mohou požádat o informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, zejména individuálními pohovory s pedagogickými pracovníky a účastí na třídních schůzkách.

      Učitelka pověřená řízením mateřské školy může vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně dostavili k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.

 PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY DĚTÍ A JEJICH OCHRANA PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ    

 8.  Bezpečnost a ochrana zdraví dětí

 8.1

 Převzetí zodpovědnosti za dítě

      Dítě vždy přivede do budovy školy zákonný zástupce či zmocněná osoba. Předání pedagogickému pracovníkovi probíhá podle pokynů v bodě 1.4 /přebírání a předávání dětí/. Po předání dítěte přebírá zodpovědnost za dítě příslušný pedagog. Zákonní zástupci zodpovídají za dítě od chvíle jejich převzetí od pedagoga.

 8.2

 Pro zajištění bezpečnosti dětí platí zejména tato opatření:

 a)      V budově školy se děti přezouvají, z bezpečnostních důvodů nepoužíváme pantofle a přezůvky ohrožující zdraví dětí.

 b)      Do MŠ nenosí děti nevhodné a nebezpečné předměty, které mohou ohrozit zdraví (šperky, přívěsky, špendlíky, zbraně, žvýkačky apod.)

 c)      K zajištění bezpečnosti při pobytu venku mimo území MŠ stanoví učitelka pověřená řízením školy

 -          1 pedagogického pracovníka na 20 dětí budou-li v daný den přítomny pouze děti starší 3 let

-          1 pedagogického pracovníka na 12 dětí, bude-li v daný den přítomno pouze 12 dětí    a budou-li přítomny děti mladší tří let

 -          2 pracovníky (např. 2 učitelky nebo učitelka a školnice) - bude-li v daný den vyšší počet dětí než 12 a budou-li přítomné děti mladší tří let

 d)     Při pohybu na pozemní komunikaci se řídí pedagog pravidly silničního provozu, děti jsou v útvaru a označené reflexními vestami.

 e)      V případě úrazu je pedagog povinen zajistit prvotní ošetření a podle potřeby (v případě nutnosti) informuje bezodkladně zákonné zástupce o lékařském ošetření.

 f)       Z hygienických důvodů do budovy MŠ i na školní zahradu nevodíme domácí zvířata. Mohou počkat na vyhrazeném a označeném místě u vrátek MŠ. 

      Pedagogický personál v průběhu školního roku provádí opakovaně poučení dětí o bezpečnosti, které eviduje zápisem v tabulce BOZD (bezpečnost a ochrana zdraví dětí). Také dodržují zejména směrnice k výletům, školám v přírodě, kurzu plavání apod.

      Podrobnější podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví jsou rozpracované ve směrnici školy „Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví dětí v mateřské škole“.

 8.3 

 Pobyt venku

      Za příznivého počasí tráví děti venku nejméně dvě hodiny. Důvodem vynechání pobytu venku je např. déšť, silný vítr, znečištěné ovzduší, teplota vzduchu pod -10°C, ale také vysoké teploty v letních měsících.

 8.4 Mimořádné akce

      O pořádání mimořádných školních a mimoškolních akcí mateřská škola informuje v dostatečném předstihu zákonné zástupce dětí písemným upozorněním umístěným na veřejně přístupném místě ve škole. U akcí spojených s mimořádnými finančními výdaji pro zákonné zástupce, je účast dítěte možná jen s jejich souhlasem.

 8.5

 Prevence proti šíření infekčních onemocnění:

 a)      Mateřská škola přijímá pouze dítě, které se podrobilo pravidelnému očkování a nebo má doklad o tom, že se očkování nemůže podrobit pro trvalou kontraindikaci.

b)     Pokud při přebírání dítě vykazuje známky nemoci, může si pedagog vyžádat lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte.

 c)      MŠ má povinnost dítě, které vykazuje známky nemoci, oddělit od kolektivu a zajistit pro něj dohled zletilé a poučené osoby. Pedagog o akutním onemocnění okamžitě informuje telefonicky zákonné zástupce.

 d)     Také při nástupu dítěte do MŠ po nemoci může pedagog požádat zákonného zástupce o písemné potvrzení od ošetřujícího lékaře, že je dítě zdravé a může být přijato  do kolektivu.

 9. Ochrana před sociálně patologickými jevy, prevence a řešení nepřátelství a násilí:

      Důležitým prvkem prevence je zejména vytvoření příznivého sociálního prostředí mezi dětmi navzájem, a mezi všemi účastníky vzdělávacího procesu (dětmi, zaměstnanci školy, zákonnými zástupci).

      V rámci ŠVP jsou děti přiměřenou formou a přiměřeně věku seznamovány s danou problematikou. Děti jsou vedeny ke zdravému životnímu stylu a k pochopení škodlivosti a nebezpečnosti drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti, vandalismu násilného chování a jiných forem nepřijatelného chování.

 10. Zacházení s majetkem školy

      Zaměstnanci, zákonní zástupci (případně jejich zmocnění zástupci - bod 1.4) a děti zacházejí s majetkem školy (hračky, zahradní prvky, didaktické pomůcky, zařízení, nábytek apod.) šetrně a ohleduplně. Pokud někdo z výše uvedených poškodí či zjistí nějaké poškození majetku školy, nahlásí vše neprodleně pedagogovi.

      Děti jsou vedeny pedagogickým personálem po celou dobu výchovného procesu k ochraně a přiměřenému zacházení s majetkem školy.

      Každou vzniklou škodu, zapříčiněnou úmyslným poškozováním či ničením majetku školy, projednáme se zákonným zástupcem dítěte,které škodu způsobilo a domluvíme opravu či náhradu škody.

 11.   Závěrečné ustanovení

      Seznámení se školním řádem a jeho dodržování je závazné pro všechny zaměstnance školy a zákonné zástupce. Výtisk školního řádu vedení školy vyvěsí v šatně mateřské školy.

 Kontrolou této směrnice je pověřena učitelka pověřená řízením školy.

 

V Oráčově 1. 9. 2018                                       

Novinky

  • Volná místa v MŠ

    14.6.2019

    Nevzali Vám dítě do školky? Můžeme Vám pomoci. Nabízíme poslední volná místa pro Vaše dítě. Výhoda naší MŠ je nižší počet dětí ve třídě (max. 20 dětí), venkovské prostředí s kouzelnou přírodou a přijímáme děti již od 2 let věku. Máte-li zájem, kontaktujte nás na ms.oracov@seznam.cz. Těšíme se na Vás :-).